link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Actievoorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN VAN LIFEBRANDER BV
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Lifebrander B.V. (hierna te noemen: Lifebrander) te organiseren prijsvragen en promotionele acties. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande actievoorwaarden.

1. Op de website https://lifebrander.nl zal per actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of er aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.

2. Uitgesloten van deelname zijn alle medewerkers van Lifebrander en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten van de betreffende acties. Tevens zijn alle personen onder de 18 jaar uitgesloten van deelname aan de acties van Lifebrander. In geval van twijfel kan Lifebrander om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

3. Lifebrander behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Lifebrander of derden.

4. De prijs is uniek, niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

5. Indien aan deelname kosten verbonden zijn dan worden deze kosten bij de specifieke prijsvraag of actie vermeld.

6. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Lifebrander, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen. Dit kan anders zijn, indien dit opgenomen is in de specifieke voorwaarden van de actie.

7. De winnaars zullen op een onpartijdige wijze worden aangewezen door loting door de directie van Lifebrander. Er vindt per actie een trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

8. Als winnaar kan je gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvragen of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Lifebrander heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Lifebrander is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar.

9. De winnaars zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven mailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Mocht een winnaar zich binnen twee weken niet bekendmaken of anderszins niet bereikbaar zijn dan wordt er een nieuwe winnaar gekozen volgens de methode zoals beschreven onder 7.

10. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.

11. Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Lifebrander zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Lifebrander aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Lifebrander niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Lifebrander niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

12. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Lifebrander is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

13. Door deel te nemen aan acties van Lifebrander aanvaard je deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

14. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Lifebrander worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Lifebrander kan de verstrekte persoonsgegevens gebruiken in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.

16. Lifebrander behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beƫindigen. Vroegtijdige beƫindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

17. Lifebrander handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

18. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen elektronisch gesteld worden. Stuur een email naar info@lifebrander.nl.

Amersfoort, 30 augustus 2010

Menu