link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Overzicht competenties

Overzicht competenties

In onderstaand overzicht zijn 50 verschillende competenties in 10 groepen onderverdeeld*. In de eerste kolom staat de groep, in de tweede kolom staan de competenties en in de derde kolom worden de competenties beschreven. Veel plezier met dit overzicht competenties.

Groep

Competentie

Betekenis

ondernemen durf het aangaan van risico’s voor een bepaald doel
individualiteit kansen zoeken en actie nemen in plaats van passief afwachten
onafhankelijkheid loyaal zijn aan werkgever zonder professionele onafhankelijkheid te verliezen
ondernemerschap kansen signaleren en deze inzetten voor de organisatie
organiseren plannen effectief en gestructureerd bepalen welke tijd, middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen
organiseren inzetten van mensen en middelen zodanig inzetten dat doelen effectief worden bereikt
voortgang bewaken proactief checken in hoeverre activiteiten volgens plan verlopen
coalities sluiten zoeken en gebruiken van steun en hulp om anderen te overtuigen
presteren resultaatgerichtheid vooruitdenken, gedrag gericht op het realiseren van voorafgestelde doelen
omgang met details langdurige effectieve aandacht voor details
kwaliteitsgerichtheid voortdurend verbeteringen nastreven in eigen en andermans werk
vasthoudendheid gekozen aanpak nastreven totdat het doel bereikt is, of beredeneerd hiervan afwijken
analyseren analytisch systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
conceptueel denken situaties in een meer omvattend kader plaatsen en/of verbanden leggen met andere informatie
lerende orientatie aandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen
creativiteit bedenken van nieuwe werkwijzen en oorspronkelijke oplossingen
beinvloeden communiceren de essentie in heldere taal overbrengen zodat deze begrepen wordt
optreden een goede eerste indruk achterlaten en deze omzetten in sympathie of respect
overtuigingskracht anderen overtuigen zodanig dat zij, na aanvankelijke twijfels er mee instemmen
sociabiliteit vlot en effectief contacten leggen en onderhouden
besturen besluitvaardigheid keuzen maken, knopen doorhakken, beslissingen nemen
leiderschap randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren, zodat resultaten bereikt worden
delegeren eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden toedelen aan de juiste personen
visie uitdragen de richting op aansprekende wijze overbrengen en er draagvlak voor creeeren
onderhandelen tot overeenstemming komen vanuit verschillende standpunten, argumenten en/of belangen
diplomatiek vermogen om belangen van anderen te herkennen, in te schatten en hierop tactvol in te spelen
risicobewust herkennen en inschatten van risico’s, knelpunten en hindernissen en passende actie ondernemen
netwerken ontwikkelen en onderhouden van contacten en samenwerking
consulteren een persoon of groep laten participeren in het eigen werk
faciliteren klantgerichtheid onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en in dit perspectief denken en handelen
coachen gesprekspartner zijn en ondersteunen van anderen in de uitoefening van het werk
samenwerken je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel
luisteren belangrijke boodschappen oppikken en aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners
sensitiviteit de gevoelens, houding en motivatie van anderen onderkennen en daarvoor open te staan
accuraat nauwkeurig, zorgvuldig en stipt handelen, gericht op het voorkomen van fouten
inspireren wekken van enthousiasme door in te spelen op de waarden, idealen en aspiraties van anderen
persoonlijk beroep doen een beroep op de loyaliteit of sympathie van een ander doen
beschouwen oordeelsvorming mogelijkheden tegen elkaar afwegen en op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen
omgevingsbewustzijn omgevingsfactoren effectief benutten voor de eigen functie of organisatie
visie ontwikkelen de richting aangeven en de doelstellingen voor het lange termijn beleid formuleren
innoveren omzetten van nieuwe en originele ideeen in producten en diensten
organisatiebewustzijn bij acties rekening houden met gevolgen voor de eigen organisatie en/of de organisatie van de klant
veerkracht aanpassingsvermogen doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen
flexibiliteit de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken
stresstolerantie effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel, kalm en in het belang van de zaak reageren
(zelf)beheersing het voorkomen van escalaties en controle hebben over de eigen emoties
vertrouwen integriteit handhaven van sociale en ethische normen in het werk, ook als de verleiding of druk groot is
betrouwbaarheid nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden
loyaliteit zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men onderdeel uitmaakt
gunstige sfeer het complimenteren, vleien, vriendelijk of behulpzaam zijn om een persoon en/of groep in een goede stemming te krijgen

* deze indeling is gebaseerd op onderzoek van Hoekstra & Van Sluijs (2003) en Volz & De Vrey (2000)

Menu