link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Werkt iedereen parttime in 2025?


parttimeNu ik in mijn vorige blog gepoogd heb te schetsen hoe de arbeidsmarkt veranderd is neem ik jullie graag mee naar de toekomst van de arbeidsmarkt in 2025. Zoals eerder gezegd zal door robotisering veel werk verdwijnen. Dit kan zulke vormen aannemen dat er minder werk is voor de gehele arbeidspopulatie. Functies verdwijnen in een groter tempo dan dat er nieuw werk bij komt. Als gevolg van technologisering zal de inhoud van werk veranderen. Denk bijvoorbeeld aan opticiens die straks na een scan, met behulp van een 3d printer brillen voor klanten kunnen produceren.

Flexibele schil

Als gevolg van de globalisering hebben organisaties met name binnen de IT sector te maken met snel veranderende omstandigheden en met wisselingen in het werkaanbod waar zij op in willen spelen. Dit werkt een fluctuerende vraag naar personeel en minder vaste contracten in de hand. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een flexibele schil (bestaande uit uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandige professionals en payroll krachten), naast medewerkers in loondienst. Dit biedt de mogelijkheid om makkelijk op en af te schalen. Op de lange termijn zullen vaste contracten zelfs verdwijnen en zullen we als ZP’er, zelfstandige professional, aan de slag gaan. We worden steeds flexibeler, dat is wat de flexibele arbeidsmarkt vraagt. Wisseling in werkaanbod en het verdwijnen van vaste contracten zorgt ervoor dat projectmatig en parttime werken steeds vaker zullen voorkomen.

Wet Werk en Zekerheid

Recente aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid staat hier echter haaks op. Deze wet beoogt flexwerkers sneller te laten doorstromen in een vast contract. Waar andere landen juist een stapje zetten richting flexibilisering zet Nederland een stapje terug. Tussen de Nederlandse politieke partijen is hier ook verdeeldheid over. Zo staat de VVD met een verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt haaks op de opvattingen van PvdA om de arbeidsmarkt voor de middenklasse juist minder flexibel te maken. Deze twee partijen zitten notabene bij elkaar in het kabinet.

Maatwerk in secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast flexibilisering van arbeidsrelaties zie je ook al voorbeelden van flexibilisering van secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan Netflix waar de werknemers tot een jaar na de geboorte of adoptie van hun kind onbeperkt vrije dagen mogen opnemen waarbij ze doorbetaald worden. Werknemers verwachten hier steeds meer autonomie in. Dit zal zijn weerslag ook gaan vinden in de CAO’s, waar meer ruimte gaat komen voor maatwerk op het gebied van verlof, vakantie en zelfs salaris.

Toekomstscenario’s

Scenario 1: het Amerikaanse model

middenklasseHet Amerikaanse model waarbij de bovenlaag van de arbeidsmarkt hard werkt en veel geld verdient en de onderlaag die vaak slecht betaalde banen hebben zou een mogelijk Nederlands scenario kunnen worden. De middenklasse (de motor van de economie, demografie en het sociale fundament) wordt in dit scenario het hardst getroffen. Deze klasse zal waarschijnlijk geen werk meer hebben en op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden.

Scenario 2: verdeling van werk en welvaart

Of een scenario waarbij we gaan voor een verdeling van werk en welvaart. Denk aan pilots die gedraaid worden met bijstandsgerechtigden en het basisinkomen. Hierbij krijg je iedere maand een vast bedrag van de gemeente/overheid om in je onderhoud te voorzien. Dit basisinkomen heeft als doel sociale voorzieningen in de toekomst te gaan afschaffen.

Scenario 3: parttime werken

Je kunt ook aan een scenario denken waarbij het werk herverdeeld wordt. Waarbij we parttime gaan werken, bijvoorbeeld de 21-urige werkweek. Onderzoek heeft aangetoond dat je dan iedereen werk kunt bieden. In Göteborg is in de zorg al geëxperimenteerd met een 6-urige werkdag i.p.v. een 8-urige werkdag met hetzelfde salaris. Er werden enkele extra krachten ingehuurd zodat al het werk gedaan kon worden. Die extra kosten werden gecompenseerd door een lager ziekteverzuim. De voordelen hiervan waren:

 • beter uitgeruste werknemers
 • werknemers hadden meer energie voor hun werk en privé leven
 • kwaliteit van de zorg voor de inwoners ging omhoog
 • de verpleegkundigen hadden meer tijd voor de ouderen

Producten en diensten delen en ruilen

shareconomyMet name dit laatste scenario, het parttime werken lijkt een grote kans van slagen te hebben. Maar wat gaan we doen met de rest van onze tijd, als we niet meer fulltime werken? De overige tijd gaan we vullen met het produceren van allerhande producten en diensten. Waar we nu nog veel geld voor betalen, gaan we in de toekomst zelf voor zorgen. Met deze productie kan ook nieuw werk gepaard gaan. De producten en diensten delen en ruilen we met elkaar, uiteraard via een app. De ruil- en deeleconomie heeft nu al zijn intrede gedaan, maar zal in de toekomst in omvang toenemen. Denk bijvoorbeeld aan Snapcar, Breather, User, Airbnb. In het kader van ‘sharing and caring‘.

Meer taken bij de burger

De overheid belegt meer zorgtaken bij de burger vanuit het idee dat de burger dit best zelf kan doen in een maatschappij waar het draait om maatwerk en flexibiliteit. Voorbeelden hiervan zijn de verplichting als mantelzorger, zelf zorgen voor het schoonmaken van bijvoorbeeld portieken van flats in ruil voor lagere huur- en servicekosten of optreden als buurtwacht, hiermee doet ook de participatiemaatschappij zijn intrede. Door parttime te werken hebben we hier ook tijd voor en kan een basisinkomen uitkomst bieden.

Zelfredzaamheid en ontplooiing

De ruil- en deeleconomie en participatiemaatschappij doen een beroep op zelfredzaamheid en ontplooiing. Een basisinkomen genereert ondernemerschap en innovatie en kan op deze manier bijdragen aan die ontplooiing. Het biedt financiële rust en geeft ruimte om creatieve ideeën te bedenken, een eigen bedrijf op te zetten, opleidingen te volgen of je maatschappelijk in te zetten. Dit hebben we juist nodig als we overgaan van vaste contracten naar zelfstandig ondernemerschap en parttime werken als gevolg van een flexibele arbeidsmarkt.

Tips voor parttime werken

Als dit scenario van parttime werken inderdaad werkelijk wordt, hoe kan je hier als werkende of werkzoekende dan op inspelen?  De volgende 9 tips geven je een goede start om je voor te bereiden op een toekomst waarin parttime werken de norm is geworden:

 • sta open voor verandering, wees flexibel
 • probeer te leren omgaan met onzekerheden
 • onderzoek en ontdek nieuwe talenten en kwaliteiten
 • ontplooi meerdere talenten zodat je makkelijker op veranderingen kunt inspringen
 • wees bereid om continue te leren
 • sta open voor projectmatig werken
 • wees ondernemend, blijf actief, inactiviteit weegt zwaarder dan leeftijd
 • twee of meer parttime banen, zogenaamde stapelaars hebben de toekomst, spreid je kansen
 • geen twee of meer banen, denk aan ruilen en delen, zo hoef je met minder inkomen rond te komen

 

 

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , , , , , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu